сл. Растителни клетки во лист од кромид – 7 одд
сл. Напречен пресек на лист од пченица – 7 одд
сл.. Поленови зрна – 9 одд
сл. Напречен пресек на ‘рбетен мозок кај зајак – 8 одд
сл. Мускулно ткиво од скелетни мускули кај куче – 8 одд
сл. Растителни клетки во корен од кромид – 7 одд
сл. Користење на модел од човек за органи и органски системи
сл. Користење на микроскоп 
Презентација за микроорганизмите и болестите – 7одд
Презентација за репродукција кај растенијата – 9одд