Во овој дел од нашата училишна официјална веб страница ќе бидат објавувани текстови, есеи и други работени материјали од нашите ученици.