Математиката претставува природна наука која што уште е наречена и „Кралица на науките“, и се занимава со решавање на математички и логички проблеми кои потекнуваат од различна природа.
Во основно образование математиката се занимава со проучување и решавање на проблеми од неколку теми и тоа: број и решавање на проблеми, алгебра, геометрија, мерни единици, и статистика.

Во овој дел по предметот математика од оваа целокупна веб страна (онлајн платформа) која ја поседува основното училиште “Јосип Броз Тито” во с.Жировница, општина Маврово и Ростуше, ќе бидат документирани дел од потребните активности и додатни работи кои ќе се одвиваат по наставниот предмет математика, тие додатни работи ќе се состојат од кратки видеа, слики, документи од Microsoft Office кои пред се ќе бидат од корист за учениците од основното училиште “Јосип Броз Тито” во с.Жировница, но и за други ученици од други училишта кои што сметаат дека ќе имаат потреба од нашите материјали.

За сите други потребни материјали и информации може да се контактира на емаил или телефонскиот број со стручната служба на основното училиште кој е даден во опис на оваа веб платформа, или со предметниот наставник.


Контакт на предметен наставник: uranramadani23@gmail.com