Ученички иницијативи

Почитувани, тука во овој сегмент ќе бидат поставувани активности и проекти кои ги работеле учениците на нашето училиште.

Повеќе

Литературна секција – Македонски јазик и литература

Во овој дел од нашата училишна официјална веб страница ќе бидат објавувани текстови, есеи и други работени материјали од нашите ученици.

Повеќе

Математика

Математиката претставува природна наука која што уште е наречена и „Кралица на науките“, и се занимава со решавање на математички и логички проблеми кои потекнуваат од различна природа.Во основно образование математиката се занимава со проучување и решавање на проблеми од неколку теми и тоа: број и решавање

Повеќе

Биологија

сл. Растителни клетки во лист од кромид – 7 оддсл. Напречен пресек на лист од пченица – 7 оддсл.. Поленови зрна – 9 оддсл. Напречен пресек на ‘рбетен мозок кај зајак – 8 оддсл. Мускулно ткиво од скелетни мускули кај куче – 8 оддсл. Растителни клетки во

Повеќе

Англиски јазик- известувања и материјали

Тука че бидат објавени сите потребни информации во врска со предметот англиски јазик, како и додатните материјали кои се користат за време на цасот

Повеќе

Македонски јазик- известувања и материјали

За наставниот предмет македонски јазик ,,Јазикот е нашето најголемо богатство‘‘ – рекол големиот Блаже Конески. И, навистина е така. Кои сме ние без нашиот јазик, без да го изучиме неговото ,,раѓање‘‘, неговиот историски развиток и неговата денешна стандардна форма? Учениците во ОУ ,,Јосип Броз Тито‘‘ – Жировница

Повеќе