Обуки и дисеминации во нашето училиште

Почитувани, во нашето училиште (на ден 18.02.2021) беше спроведена и успешно завршена обука -дисеминација за КРРП (критичко размислување и решавање проблеми) и Основни вештини за кодирање и дигитализација во наставата со помош на микробит за полесно изведување на интерактивна настава. Обуката беше изведена од страна на обучувачите

Повеќе

Ученички иницијативи

Почитувани, тука во овој сегмент ќе бидат поставувани активности и проекти кои ги работеле учениците на нашето училиште.

Повеќе

Литературна секција – Македонски јазик и литература

Во овој дел од нашата училишна официјална веб страница ќе бидат објавувани текстови, есеи и други работени материјали од нашите ученици.

Повеќе

Математика

Математиката претставува природна наука која што уште е наречена и „Кралица на науките“, и се занимава со решавање на математички и логички проблеми кои потекнуваат од различна природа.Во основно образование математиката се занимава со проучување и решавање на проблеми од неколку теми и тоа: број и решавање

Повеќе

Биологија

сл. Растителни клетки во лист од кромид – 7 оддсл. Напречен пресек на лист од пченица – 7 оддсл.. Поленови зрна – 9 оддсл. Напречен пресек на ‘рбетен мозок кај зајак – 8 оддсл. Мускулно ткиво од скелетни мускули кај куче – 8 оддсл. Растителни клетки во

Повеќе

Англиски јазик- известувања и материјали

Тука че бидат објавени сите потребни информации во врска со предметот англиски јазик, како и додатните материјали кои се користат за време на цасот

Повеќе

Македонски јазик- известувања и материјали

За наставниот предмет македонски јазик ,,Јазикот е нашето најголемо богатство‘‘ – рекол големиот Блаже Конески. И, навистина е така. Кои сме ние без нашиот јазик, без да го изучиме неговото ,,раѓање‘‘, неговиот историски развиток и неговата денешна стандардна форма? Учениците во ОУ ,,Јосип Броз Тито‘‘ – Жировница

Повеќе

Одделенски час

Целта на Одделенскиот час/Животни вештини во VIодд е да се поттикне социјалниот развој на ученикот, способноста за тимска работа, основни животни вештини и соработката меѓу учениците во одделението. Овие часови се оддржуваат еднаш неделно и се работи во рамките на предвидените содржини, а во согласност со Програма

Повеќе